Ruim 50 jaar ervaring
Persoonlijk advies op maat
Wereldwijd aanbod
Budapest Festival Orchestra 3
U bevindt zich hier: Home
Ontdek Destin
Hannick Reizen
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

ANVR-reisvoorwaarden

Wij zijn aangesloten bij de ANVR (Hannick Reizen B.V., KvK 27131290, ANVR 05183). De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR-brochure ‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’. De brochure bevat naast de ANVR-Reizigersvoorwaarden ook andere belangrijke informatie. De ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige informatie zijn te vinden op www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf. 

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Wij zijn aangesloten bij SGR (Hannick Reizen B.V., KvK 27131290). U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/ garantieregeling) vallen de in deze brochure gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. 

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (Hannick Reizen B.V., KvK 27131290). Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in deze brochure gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

 • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; 

 • De noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Hannick Reizen hanteert de ANVR- Consumentenvoorwaarden met de volgende aanvullingen:

(Aan)betaling

 1. Na ontvangst van de bevestiging c.q. factuur dient iedere aangemelde passagier een bedrag (aanbetaling) te voldoen gelijk aan 15% van de totaal overeengekomen reissom vermeerderd met de nonrefundable reiselementen zoals de toegangskaarten van de muziekvoorstellingen en evt. vliegtickets, en de premie van de annuleringsverzekering (excl. 21% assurantiebelasting en poliskosten € 3,50).

 2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor aanvang van de reis, zonder dat u hiervan bericht krijgt, in ons bezit zijn. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de geboekte reis (reizen) te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd; de annuleringsbepalingen zijn dan onverminderd van toepassing. 

 3. Bij aanmelding binnen zes weken voor aanvang van de reis moet terstond de gehele reissom worden voldaan. U kunt niet annuleren door het niet voldoen / betalen van uw aanbetaling c.q. restantbetaling. Geef een annulering altijd schriftelijk of telefonisch door. 

 4. Indien de overeenkomst non-refundable reiselementen bevat, worden de non-refundable reiselementen na ontvangst van de aanbetaling gereserveerd. Eventuele toeslagen tussen het moment van boeking en ontvangst van de aanbetaling worden doorberekend. 

 5. De reiziger die niet op het door ons vermelde tijdstip aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim. De consequenties staan vermeld in artikel 10 van de ANVR-Reisvoorwaarden, welke van toepassing zijn op de overeenkomst. 

Reisbescheiden

De benodigde reispapieren zullen in de regel tussen 21 dagen en 14 dagen voor vertrek worden verstuurd, maar uiterlijk 10 dagen voor vertrek.

ANVR-Boekingskosten

Per factuur wordt door ons € 30,- ANVR-Boekingskosten in rekening gebracht. 

Persoonlijke gegevens

De ANVR-reisvoorwaarden vereisen dat u bij boeking persoonlijke gegevens verstrekt, die voor een correcte uitvoering van de reis van belang (kunnen) zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een verstandelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die bij de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of voor de groep belangrijk kunnen zijn. 

Prijzen onder voorbehoud

De prijzen van de reis, zoals vermeld in onze brochure, zijn gebaseerd op de gegevens die ons bij het ter perse gaan van deze brochure ter beschikking stonden. Vermelde prijzen zijn per persoon. Mochten zich prijswijzigingen voordoen (bijv. wijziging olieprijzen, vluchttoeslagen, koerswijzigingen of wijzigingen in het BTW-percentage), dan behouden wij ons het recht voor die door te berekenen.

Minimum aantal deelnemers

Voor alle groepsreizen in dit programma geldt een minimum aantal deelnemers. Met minder deelnemers kan de reis helaas niet worden uitgevoerd. Alle reizen van Hannick zijn gebaseerd op een minimum aantal deelnemers. Voor vliegreizen is dit in de meeste gevallen minimaal 15 deelnemers en voor touringcarreizen een minimum van 18 deelnemers. Indien dit aantal niet wordt gerealiseerd kan Hannick Reizen de reisovereenkomst opzeggen. Hannick Reizen zal u uiterlijk 20 dagen voor de vertrekdatum berichten en daarbij trachten een zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief te bieden.

Muziekuitvoeringen

Muziekreizen: de reisorganisator is voor (de uitvoering van en informatie over) de voorstellingen afhankelijk van de diensten van derden, in het bijzonder van operahuizen/ uitvoerende organisaties/festivaldirecties. De reisorganisator kan noch vóór noch tijdens de reis instaan voor de kwaliteit van de voorstellingen, voor onverhoopte wijzigingen van voorstellingen noch voor vervanging van de bij een voorstelling betrokken artiesten. De voorstellingen vinden plaats onder voorbehoud van wijzigingen. Indien een voorstelling onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal de reisorganisator zich ervoor inspannen om een redelijk alternatief aan te bieden teneinde de eventuele gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Indien de reisorganisator er niet in slaagt een redelijk alternatief aan te bieden en zich hierdoor kosten bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Regelgeving openluchtvoorstellingen en slecht weer

Een opera of concert bijwonen in een openluchttheater zorgt altijd voor een bijzondere sfeer. Vooral in de zomermaanden zijn er vele openluchtvoorstellingen. Hannick Reizen biedt dit soort voorstellingen regelmatig aan in haar aanbod. Hoewel het op deze bestemmingen doorgaans mooi en zonnig weer is kan het ook wel eens regenen. De organisaties van het festival of de opera hanteren hiervoor vaak speciale regels. Deze regels worden vermeld bij de betreffende reis.

Programma- en muziekwijzigingen  voorbehouden

Wij doen ons uiterste best om onze reizen uit te voeren zoals ze in de brochure en op de website gepubliceerd zijn. Het kan echter voorkomen dat we door onvoorziene omstandigheden te maken krijgen met een wijziging in het reis- of muziekprogramma. De gegevens over bezettingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Het kan voorkomen dat een dirigent, een solist of (top) zanger wegens ziekte of andere omstandigheden niet kan optreden. Dit is geen geldige reden om de geboekte reis te annuleren. Ook is het mogelijk dat een bepaalde excursie uitvalt. Wij zullen te allen tijde zorg dragen voor een gelijkwaardig alternatief. 

Niet helemaal tevreden
Het kan gebeuren dat u tijdens uw reis een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst constateert. Dit dient
u z.s.m. aan boord te melden bij de betrokken dienstverlener en/of de reisleiding. Wordt de tekortkoming niet opgelost, dan dient u direct contact met ons op te nemen. Geef ons de kans tijdens de reis het probleem op te lossen. Wacht niet tot thuiskomst, want dan plaatst u zichzelf en ons voor een voldongen
feit. Indien u onverhoopt verzuimt een tekortkoming door te geven bij aanvang van het probleem en / of tijdens het verblijf,
kan dit tevens betekenen dat u het recht op genoegdoening verliest, daar wij niet in de gelegenheid zijn gesteld een oplossing te bieden. Na uw reis kunt u binnen uiterlijk twee maanden na terugkeer eventuele tekortkomingen schriftelijk melden (zie verder artikel 12 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden te vinden via www.anvr.nl/ reizigersvoorwaarden.pdf).

Vliegreizen – op tijd boeken

Op tijd boeken kan teleurstellingen voorkomen. Acht weken voor de reis zijn wij genoodzaakt niet geboekte vliegtuigstoelen terug te geven aan de luchtvaartmaatschappijen. Stoelen in het vliegtuig zijn dan op aanvraag en de kans bestaat dat er dan geen plaats meer is of dat we alleen een ticket in een duurdere tariefsklasse kunnen boeken. Hierdoor kunnen de prijzen voor onze vliegreizen binnen acht weken voor vertrek dan ook niet meer gegarandeerd worden. Hannick Reizen behoudt zich het recht voor om een tussentijdse verhoging van brandstoftoeslagen door te belasten. Vertragingen

Uitsluiting en aansprakelijkheid

 1. Wanneer blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische afwijkingen vertoont, dan wel zich aan wangedrag schuldig maakt, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor naar ons oordeel in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze deelnemer van (verdere) deelneming worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor zijn rekening. De betrokken deelnemer heeft dan geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. 

 2. Het is voor ons helaas niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel, berokkend aan de deelnemer(s), door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor het verlies, de diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Dit alles tast overigens niet de aansprakelijkheid aan van de vervoersmaatschappij en de hotelier volgens verdrag en / of wet.

Wijzigingskosten

 1. Tot 31 dagen voor vertrek kunnen, voor zover mogelijk, wijzigingen worden aangebracht, waarvoor € 27,- per boeking in rekening wordt gebracht. Bij wijziging binnen deze 31 dagen worden in het algemeen de annuleringsbepalingen aangehouden. 

 2. Buiten het genoemd bedrag zullen bovendien aan de deelnemer(s) in rekening gebracht worden de voor een verandering c.q. omboeking noodzakelijk gemaakte (communicatie)kosten. 

 3. Een reiziger kan om medische redenen als om andere redenen de reisorganisatie verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. Hannick Reizen is niet verplicht hier gehoor aan te geven. Als de wijziging wel doorgevoerd wordt, dan is de reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden. Deze kosten moeten vooraf aan het doorvoeren van de wijziging aan de reiziger bekend worden gemaakt.

 4. Buiten de openingstijden worden geen verzoeken tot annuleringen en wijzigingen aangenomen of verwerkt.

Annuleringsbepalingen

Voor onze opera- en concertreizen gelden de volgende annuleringsbepalingen:

 • Bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling; 

 • Bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom; echter met een minimum van het aanbetalingsbedrag. 

 • Vanaf de 28ste dag vóór vertrek (inclusief) tot de 5e dag: 75% van de reissom; 

 • Vanaf de 5e dag (inclusief) vóór vertrek of later: de volle reissom 

 • Een annulering wordt alleen binnen kantooruren tussen 09.00 uur en 17.00 uur in behandeling genomen. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn binnen gekomen op de eerstvolgende werkdag. 

 • Naast bovengenoemde annuleringskosten bent u ook de non-refundable reiselementen verschuldigd.

In-de-plaats-stelling

Indien u een geboekte reis, wegens omstandigheden, dient te annuleren is het voor u ook mogelijk een in-de-plaats-stelling te doen. In dit geval heeft u familie, vrienden of kennisen die in uw plaats de reis willen maken. Doorgaans zijn hiermee minder kosten gemoeit dan met een annulering. Bij een vliegreis zijn er bijvoorbeeld kosten om het vliegticket om te boeken op een andere naam. Per reis kunnen deze kosten verschillen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Hierbij is het belangrijk dat u zelf voor vervanging zorgt. Hannick Reizen is daar niet verantwoordelijk voor. Indien u geen vervanging heeft en u kunt de reis niet maken dient de reis geannuleerd te worden middels de bovenstaande voorwaarden.

Vertragingen

Door de sterk toegenomen drukte in het luchtruim kan het voorkomen dat er vertragingen optreden. Mocht daardoor bij terugkeer geen aansluitend vervoer meer mogelijk zijn, dan kan Hannick Reizen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Benodigde grensdocumenten

Een geldig paspoort is altijd vereist. Voor sommige landen heeft u een visum en/of geldig paspoort nodig dat na vertrek uit het land nog minstens 6 maanden geldig is. Check de website van de Rijksoverheid. Indien uw reispapieren niet in orde zijn en dit invloed heeft op uw reisprogramma, is dit voor eigen risico en rekening en is Hannick Reizen niet verantwoordelijk.

Gezondheidsformaliteiten

U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele verplichte gezondheidsbepalingen / vaccinaties. Wij adviseren u om minimaal drie maanden voor vertrek na te gaan bij uw huisarts, de GGD, de TravelClinic of via Thuisvaccinatie.nl welke vaccinaties en beschermende maatregelen verplicht zijn of worden geadviseerd. Voor de meest actuele informatie voor zowel paspoorten, visa als vaccinaties kunt u ook een kijkje nemen op www.wijsopreis.nl. Dit is een website van het Ministerie van Buitenlands zaken en hier vindt u de meest actuele informatie over uw reisbestemming.

Preferenties

Heeft u bepaalde wensen betreffende het vervoer, de maaltijden, uw kamer e.d. dan raden wij u aan deze bij boeking direct aan ons door te geven. Wij kunnen niets garanderen, maar zullen wel ons uiterste best doen zo goed mogelijk rekening te houden met uw wensen.

Essenties

Als een speciale voorkeur zo belangrijk is dat het al of niet boeken van de reis ervan afhangt, dan spreken we van een ‘essentie’. Maak in dat geval bij boeking duidelijk dat uw verzoek van essentieel belang is! Als blijkt dat uw verzoek niet kan worden ingewilligd, komt er géén boeking tot stand. Voor essentie-aanvragen berekenen wij € 25,- per boeking.

Goed ter been / gezondheid / mobiliteit

Voor al onze reizen geldt dat u goed ter been moet zijn. Heeft u vragen over de zwaarte van het programma, neem dan contact met ons op. Indien u last heeft van een beperking betreffende uw gezondheid en/ of mobiliteit, informeer ons hier dan over bij boeking. Wij adviseren u graag of de door u gekozen reis geschikt voor u is. Wellicht kunnen wij het reizen voor u veraangenamen. 

Zoals aangegeven in de ANR reizigersvoorwaarden, bent u verplicht om bij boeking bijzonderheden te vermelden over uw lichamelijke en geestelijke toestand, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de reis. Als u in uw informatieplicht tekort schiet, kan dit tot gevolg hebben dat u en uw eventuele medereiziger(s) door of namens Hannick Reizen van (verdere) deelname aan de reis wordt/ worden uitgesloten. In dat geval worde nalle hieruit vooruitvloeiende kosten op u verhaald. 

Bovenstaande houdt in dat u voor het deelnemen aan onze reizen:

 • Beschikt over een goede conditie en mobiliteit.

 • Geen scootmobiel kunt meenemen.

 • Zelfstandig de touringcar in- en uit kuntstappen.

 • Zelf voor eventuele begeleiding tijdens de reis zorg dient te dragen.

 • Onze chauffeurs/ reisbegeleiders zijn hiertoe niet bevoegd, nog opgeleid.

 • Bij boeking melding maakt indien u van een rollator dan wel rolstoel gebruik maakt. Indien dit het geval maken wij in overleg samen met u de keuze of deze reis geschikt voor u is. Het verdient sterk aanbeveling dat wanneer u gebruik maakt van een rolstoel/rollator samen met een medereiziger deze reis te reserveren.

Toeslag 2-pers. kamer voor alleengebruik

Deze toeslagen zijn in sommige landen bijzonder hoog. Vaak zijn dit tweepersoonskamers, die men afstaat voor alleengebruik. Door lokale beurzen of tentoonstellingen kunnen de prijzen hoger uitvallen.

Garantie voor een goede categorie

Wij raden u aan om tijdig uw reis te reserveren. Theaters kunnen over het algemeen de opties op muziektickets niet lang vasthouden. Tijdig reserveren zorgt ervoor dat u verzekerd bent van goede categorie muziektickets en van deelname aan de door u gewenste reis.

Muziektickets

Wij hebben voor u goede entreebewijzen voor opera, ballet en concerten gereserveerd. Wij reserveren uw muziektickets rechtstreeks bij operahuizen of via gerenommeerde agentschappen, die hiervoor reserveringskosten en een voorverkooptoeslag berekenen. Deze toeslagen kunnen soms oplopen tot 55%. Boeken via Hannick Reizen voorkomt teleurstellingen en lange wachttijden bij de kassa. De annuleringskosten voor geannuleerde tickets bedragen altijd 100%.

Moderne versus traditionele uitvoeringen

Uiteraard is het prettig van tevoren te weten welk soort uitvoering u gaat bijwonen. Helaas is dit niet altijd duidelijk aan te geven. Bovendien verschillen de meningen over wat nu precies modern en wat nu precies traditioneel is. Daarnaast weet het theater bij nieuwe producties vaak niet hoe de enscenering zal zijn. Pas na de première weet men meer. Ten tijde van onze gidspublicatie beschikken wij nog niet over alle informatie betreffende de soort uitvoering en de enscenering. Natuurlijk kunt u altijd bij ons navragen of er al meer bekend is.

 

Meer reisinformatie