Ruim 50 jaar ervaring
Persoonlijk advies op maat
Wereldwijd aanbod
fotos_6_amadeus_queen_pool_lightbox
U bevindt zich hier: Home
Ontdek Destin
Friendship Cruises
Voorwaarden

Onze voorwaarden

Algemene voorwaarden

Alle boekingen zijn rechtsgeldig. Geschied de aanmelding (mede) ten behoeve van andere deelnemers, dan is de aanmelder (mede) en wel voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming hunner verplichtingen van alle door hem aangemelde deelnemers. Minderjarige deelnemers dienen hun aanmelding te laten ondertekenen door één van de ouders of voogden.

Persoonlijke gegevens

De ANVR-reisvoorwaarden vereisen dat u bij boeking persoonlijke gegevens verstrekt, die voor een correcte uitvoering van de reis van belang (kunnen) zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een verstandelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die bij de uitvoering van de reis voor de reiziger zélf of voor de groep belangrijk kunnen zijn.

Op aanvraag boeken

Als u bij ons een reis 'op aanvraag' boekt, dan wordt dit beschouwd als definitieve boeking. Als de aanvraag akkoord komt, kan deze niet meer kosteloos worden geannuleerd. Eventuele meerkosten voor de aanvraag worden doorberekend.

Reserveringen

Alle reserveringen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Deelnemers die vroeg boeken, krijgen een meer centrale cabine dan deelnemers die later reserveren. Geschiedt de aanmelding (mede) ten behoeve van andere deelnemers, dan is de aanmelder (mede) en wel voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming hunner verplichtingen van alle door hem / haar aangemelde deelnemers. Minderjarige deelnemers dienen de reservering te laten ondertekenen door één van de ouders of voogden.

Prijzen onder voorbehoud

De prijzen van de reis, zoals ook vermeld in onze brochure, zijn gebaseerd op de gegevens die ons bij het ter perse gaan van deze brochure ter beschikking stonden. Vermelde prijzen zijn per persoon. Excursies en entreegelden zijn niet bij de prijs inbegrepen (tenzij anders aangegeven). U kunt de optionele excursies vooraf bij boeking of aan boord reserveren. Voor elke excursie is een minimum aantal deelnemers vereist. De gepubliceerde reissom is exclusief verzekeringen en calamiteitenfonds. Tevens zijn uitgaven van persoonlijke aard zoals fooien en drankjes niet inbegrepen. Mochten zich prijswijzigingen voordoen (bijv. wijziging olieprijzen, vluchttoeslagen, koerswijzigingen of wijzigingen in het BTW-percentage), dan behouden wij ons het recht voor die door te berekenen. Het verschilt per schip of creditcard- en pinbetalingen aan boord mogelijk zijn.

ANVR Boekingskosten

Per factuur worden door Friendship Cruises € 30,- ANVR boekingskosten in rekening gebracht.

Minimum aantal deelnemers bij groepsreizen

Voor alle groepsreizen in dit programma geldt een minimum aantal deelnemers. Dit deelnemeraantal staat vermeld op internet bij de desbetreffende reis. Met minder deelnemers kan de reis helaas niet worden uitgevoerd. Hiervan ontvangt u uiterlijk 20 dagen voor vertrek bericht, waarbij de aanvangsdatum van de reis als uitgangspunt dient. Voor een individuele groepsreis is geen minimum aantal deelnemers vereist van Nederlandse passagiers via Friendship Cruises. Mochten er internationaal gezien te weinig deelnemers geboekt zijn, dan kan het zo zijn dat de rederij de cruise moet annuleren.

Vaarroute/vaarschema en excursieprogramma

Wij behouden ons nadrukkelijk het recht toe wijzigingen in de vaarroute/vaarschema en excursieprogramma aan te brengen, indien hiertoe naar het oordeel van de rederij of de kapitein (of diens plaatsvervanger), reisorganisatie, landelijke-, regionale- of lokale overheden gegronde redenen bestaan. Wijzigingen in vaarroute, vaarschema en/of excursieprogramma om nautische, veiligheids-, volksgezondheids- en/of organisatorische redenen voorbehouden.

Ligplaatsen

Helaas lukt het ons niet altijd meer om in het centrum van elke stad af te meren. Er zijn meer schepen dan steigers en kades beschikbaar op A1 locaties in o.a. Bonn, Keulen, Düsseldorf en Koblenz langs de Rijn. Maar ook op de Donau ontstaat deze situatie. Het ontwikkelen van nieuwe aanlegkades, steigers, door de lokale autoriteiten in de steden langs o.a. de Rijn en de Donau houdt geen gelijke tred met de groei van het aantal schepen op de rivieren van Europa. Soms lukt het ons wel om in het hartje van de stad af te meren. Keulen is een mooi praktijkvoorbeeld, onze voorkeur gaat uit naar afmeren bij de Altstadt. De lange Konrad Adenauer Ufer biedt gelukkig veel aanleglocaties, zoals de Bastei, de Altstadt zelf en het Chocolademuseum. Soms krijgen we een ligplaats toegewezen aan de overkant, aan de Kennedy Ufer. De loopafstand van bijv. het Chocolademuseum of de Bastei naar de Keulse Dom, bedraagt ongeveer 15 minuten. Dat geldt ook voor de Kennedy Ufer, echter in dat geval loopt u via de brug naar de andere kant van de stad i.p.v. langs de kade naar de Dom. Op de keus van de ligplaatsen heeft noch Friendship Cruises, noch de rederij invloed. De uiteindelijke afmeerlocatie wordt bepaald door de lokale havenmeester. 

In Straatsburg zijn er afhankelijk van de lengte van het schip (110 of 135 meter) 2 mogelijkheden om af te meren. De 110 meter schepen meren meestal af aan de rand van de stad. Om daar te komen passeren ze 2 sluizen. Echter, deze sluizen zijn te klein voor onze 135 meter schepen. En daarom meren we dan meestal af in de iets verder gelegen haven du Commerce. Beide haven zijn niet op loopafstand van het centrum gesitueerd. 

In Basel zijn 3 havenaanlegplaatsen. St. Johann is gelegen vlakbij het centrum. Indien deze ligplaats niet beschikbaar is meren we af in het verderop gelegen Dreilandereck of Klybeck.

Vanwege het beperkte aantal ligplaatsen kan het voorkomen dat hotelschepen naast elkaar liggen afgemeerd aan de kade of steiger. Ook dit bepaalt de havenmeester. Door het naast elkaar afmeren van de hotelschepen kan er sprake zijn van minder uitzicht en / of privacy in uw cabine. In sommige gevallen dient u dan door of over het naastgelegen schip te ontschepen. Mogelijk kan er ook sprake zijn van geur- en / of geluidsoverlast. 
Wijzigingen in het vaarschema om nautische redenen, daar vallen ook aanlegplaatsen onder, zijn voorbehouden.

Brandstoftoeslagen

Door de variërende brandstofprijzen krijgt Friendship Cruises met de regelmaat van de klok toeslagen doorberekend van de rederijen. De toeslagen variëren per bestemming en veranderen zeer regelmatig. Dit hangt nauw samen met de sterk wisselende olieprijzen en de koers van de dollar. 

De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Friendship Cruises bekend waren ten tijde van publicatie. Brandstofprijzen zijn in november / december 2018 contractueel vastgelegd met de verschillende rederijen waar wij mee samenwerken: € 500,- / 1.000 liter. 

Als de volledige reissom nog niet is voldaan zijn wij gerechtigd de brandstoftoeslag aan u door te belasten tot 20 dagen voor de dag van vertrek. Als de volledige reissom wel is voldaan zijn wij gerechtigd een brandstoftoeslag door te belasten tot 6 weken voor de dag van vertrek. Daarna geldt dan een prijsgarantie.

Uitsluiting en aansprakelijkheid

1. Wanneer blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische afwijkingen vertoont, dan wel zich aan wangedrag schuldig maakt, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor naar ons oordeel in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze deelnemer van (verdere) deelneming worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor zijn rekening. De betrokken deelnemer heeft dan geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.
2. Het is voor ons helaas niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel, berokkend aan de deelnemer(s), door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor het verlies, de diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Dit alles tast overigens niet de aansprakelijkheid aan van de vervoersmaatschappij en de hotelier volgens verdrag en / of wet.
3. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gebreken van derden.

Beeldmateriaal

Fotografie / Technische tekeningen

Op deze website staan technische tekeningen en foto's van rederijen en Shutterstock, Dollarphotoclub, Deutsche Zentrale für Tourismus, NBTC, Amsterdam Mediabank, Lüftner Cruises en diverse regionale verkeersbureaus, databanken, zoekmachines en partners. Het is mogelijk dat sommige foto’s en technische tekeningen afwijken van de exacte situatie ter plaatse.

Te goeder trouw proberen wij enkel beeldmateriaal te publiceren dat vrij van rechten te gebruiken is. Mocht u een foto tegenkomen waarvan u meent dat deze auteursrechtelijk beschermd is of waarvan anderszins de rechten op gebruik geclaimd kunnen worden, dan verzoeken wij u vriendelijks ons hierop te attenderen. Wij zullen deze foto dan per direct van onze website verwijderen.

Betalen en annuleren

Betaling

1. Na ontvangst van de bevestiging c.q. factuur dient iedere aangemelde passagier een bedrag (aanbetaling) te voldoen gelijk aan 15% van de totaal overeengekomen reissom en de premie van de annuleringsverzekering (excl. 21% assurantiebelasting en poliskosten € 3,50). Voor sommige cruises hanteren wij afwijkende (aan)betalingsvoorwaarden. U vindt de voorwaarden bij de desbetreffende reis op onze website. 
2. Betaling per creditcard is mogelijk. De kosten voor deze incasso, te weten 3,5% (excl. BTW) van het incassobedrag, worden aan de klant doorberekend.
3. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor aanvang van de reis, zonder dat u hiervan bericht krijgt, in ons bezit zijn. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de geboekte reis (reizen) te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd; de annuleringsbepalingen zijn dan onverminderd van toepassing.
4. Bij aanmelding binnen zes weken voor aanvang van de reis moet terstond de gehele reissom worden voldaan. U kunt niet annuleren door het niet voldoen/betalen van uw aanbetaling c.q. restantbetaling. Geef een annulering altijd schriftelijk of telefonisch door.
5. Indien de overeenkomst non-refundable reiselementen bevat, worden de non-refundable reiselementen na ontvangst van de aanbetaling gereserveerd. Eventuele toeslagen tussen het moment van boeking en ontvangst van de aanbetaling worden doorberekend.
6. De reiziger die niet op het door ons vermelde tijdstip aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim. De consequenties staan vermeld in artikel 10 van de ANVR-Reisvoorwaarden, welke van toepassing zijn op de overeenkomst.

Annuleringen

Indien een aanmelding ongedaan wordt gemaakt, zijn per persoon de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a. Bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling.
b. Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 35% van de reissom.
c. Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 40% van de reissom.
d. Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 50% van de reissom.
e. Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 75% van de reissom.
f. Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom.
g. Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.
Wanneer u een annnuleringsverzekering heeft afgesloten, hoeft bovenstaande niet altijd van toepassing te zijn.

Afwijkende (aan)betalings- en annuleringsvoorwaarden

Afwijkende (aan)betalings- en annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op meerdere van onze reguliere cruises, een individuele (groeps)reis, een reis op maat of een reis met non-refundable reiselementen. De afwijkende voorwaarden staan vermeld op onze website bij de desbetreffende reis.

Wijzigingen

1. Tot 31 dagen voor vertrek kunnen, voor zover mogelijk, wijzigingen worden aangebracht, waarvoor € 27,- per boeking in rekening wordt gebracht. Bij wijziging binnen deze 31 dagen worden in het algemeen de annuleringsbepalingen aangehouden.
2. Buiten het genoemd bedrag zullen bovendien aan de deelnemer(s) in rekening gebracht worden de voor een verandering c.q. omboeking noodzakelijk gemaakte (communicatie)kosten.
3. Buiten de openingstijden worden geen verzoeken tot annuleringen en wijzigingen aangenomen of verwerkt.

Omboeken op eigen verzoek

In het geval een deelnemer besluit op eigen initiatief over te boeken naar een andere reis, dan worden de annuleringsvoorwaarden gehanteerd, met dien verstande dat de verzekeringen kunnen worden meegenomen naar de nieuwe reis, waarvoor wordt gekozen.

In-de-plaatsstelling

1. Indien een reiziger verhinderd is aan de reis deel te nemen, kan onder bepaalde voorwaarden op verzoek van de reiziger worden vervangen door een andere persoon.
2. De hierboven bedoelde in-de-plaatsstelling is mogelijk op de volgende voorwaarden:
a. de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden; en
b. het verzoek wordt uiterlijk zeven dagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in-de-plaatsstelling.
3. De aanmelder, de reiziger en de derde die als plaatsvervanger van de oorspronkelijke reiziger optreedt, zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, respectievelijk de wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Afwijkende voorwaarden cruise buiten Europa

Afwijkende (aan)betalings- en annuleringsvoorwaarden cruise buiten Europa

Friendship Cruises biedt individuele groepsreizen (zonder Friendship Cruises cruiseleader) aan over rivieren buiten Europa, bijvoorbeeld de Mekong en de Mississippi. Uw individuele groepsreis is bij ons in goede handen. Friendship Cruises regelt voor u niet alleen de cruise, maar ook alle andere aspecten van uw reis zoals de transfers, excursies en gidsen. Zo kunt u comfortabel en zorgeloos op reis! Tijdens uw cruise verblijft u aan boord van uw hotelschip in een internationaal gezelschap. Mocht het aantal Nederlandse deelnemers groeien, dan wordt de reis, bij een bepaald aantal minimum passagiers, begeleid door een deskundige Nederlandssprekende cruiseleader. Voor een individuele groepsreis is geen minimum aantal deelnemers vereist van Nederlandse passagiers via Friendship Cruises. Mochten er internationaal gezien te weinig deelnemers geboekt zijn, dan kan het zo zijn dat de rederij de cruise moet annuleren.

Spelregels bij het boeken van een cruise buiten Europa

Aangezien u individueel op reis gaat, stelt Friendship Cruises in dat geval ‘op maat’ een reisarrangement voor u samen. Het arrangement, bestaande uit vervoer, verblijf en vermaak, maakt geen deel uit van een groepsarrangement, maar wordt speciaal voor u aangevraagd, geboekt en door Friendship Cruises per direct volledig betaald. Derhalve hanteren wij conform de ANVR-voorwaarden aangepaste (aan)betalings- en annuleringsvoorwaarden voor onze individuele groepsreizen.

Hoe is de aanbetaling geregeld bij een cruise buiten Europa?

Als aanbetaling betaalt u bij een wereldwijde cruise de volledige kosten die ook Friendship Cruises bij boeking per direct aan haar partners dient te voldoen, oftewel de services die non-refundable zijn. Vaak wordt een vliegticket bijvoorbeeld per direct volledig betaald; dit bedrag zullen wij dan ook aan u in rekening brengen. Voor het verblijf geldt vaak een aanbetalingspercentage, bijvoorbeeld: 45% aanbetaling tot 120 dagen voor vertrek. De specifieke aanbetalingsbedragen zullen we met u afstemmen; u vindt het bedrag van uw totale aanbetaling terug op uw factuur. Na ontvangst van uw aanbetaling zullen de diverse non-refundable reiselementen voor u gereserveerd worden.

Welke annuleringsspelregels zijn van toepassing bij elke cruise buiten Europa?

Indien u een individuele (groeps)reis, een reis op maat of een reis met non-refundable reiselementen heeft geboekt, staan de afwijkende annuleringsvoorwaarden vermeld bij de desbetreffende reis, in de offerte (reisvoorstel) en in de boekingsbevestiging. Indien u een annuleringsverzekering heeft, dekt uw verzekering deze annuleringskosten (mits de reden van annulering onder de dekking valt); indien u geen annuleringsverzekering heeft, zijn de kosten van annulering voor uw eigen risico en rekening.

Dollarkoers

De reissommen van onze cruises zijn in december 2021 vastgesteld. Eventuele koerswijzigingen zijn voorbehouden en kunnen aan u doorberekend worden.

Meer reisinformatie